De heer P. de Groot, directeur Bouw met Visie B.V.:
"MKB Rechtshulp is onze "huis" advocaat. Altijd snel, deskundig en advies in de taal van de ondernemer. Bovendien zijn de tarieven heel concurrerend."
 • Telefonisch advies door advocaat

  alleen voor ondernemers
  € 50 ex BTW per gesprek (20 minuten)
  Telefonisch advies door advocaat

  Plan hier uw afspraak, kies een dag en tijd:

 • dinsdag 23 april 2024
 • woensdag 24 april 2024
 • donderdag 25 april 2024
 • vrijdag 26 april 2024
 • maandag 29 april 2024
 • Algemene voorwaarden MKB Rechtshulp

  1. DEFINITIES


  1.1 MKB Rechtshulp: MKB Rechtshulp, een platform voor verwijzingen in juridisch advies

  1.2 gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van MKB Rechtshulp.

  1.3 diensten: juridisch advies verkregen via MKB Rechtshulp via de bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaten.

  2. TOEPASSELIJKHEID

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken voor direct telefonisch advies die gemaakt worden via www.mkbrechtshulp.nl.

  3. TARIEF

  3.1 Voor via het beluur gemaakte afspraken is per gesprek een tarief van Eur 50 ex BTW verschuldigd.
  3.2 Indien een gesprek korter duurt dan de tijd die op de website van MKB Rechtshulp is aangegeven, bestaat geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het bedrag van de belafspraak.
  3.3 Indien een gebruiker niet telefonisch bereikbaar blijkt op het gekozen tijdstip, dan bestaat geen recht op restitutie.
  3.4 Indien een gebruiker cliënt wordt van een advocaat met wie hij via MKB Rechtshulp bekend is geraakt, ontstaat een eigen contractuele relatie tussen de gebruiker als cliënt en de advocaat waarin de advocaat met gebruiker afspraken zal maken inzake honorarium en scope van de dienstverlening door de advocaat. MKB Rechtshulp is of wordt geen partij in deze relatie en zal nooit aangesproken kunnen worden in geval van eventuele geschillen tussen de gebruiker en de advocaat.

  4. WIJZE VAN DIENSTVERLENING

  4.1 MKB Rechtshulp schakelt voor de advisering in het telefonisch spreekuur uitsluitend advocaten in die de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.
  4.2 Voor advisering in het kader van het beluur kunnen door gebruiker niet op voorhand onderliggende stukken toegezonden worden. Voor zover gebruiker deze toezendt, worden deze buiten beschouwing gelaten tijdens het gesprek.
  4.3 Het beluur fungeert als ‘eerstelijns advies’. gebruiker onderkent dat een adviesgesprek via het beluur een beperkte duur heeft en dat het daardoor mogelijk is dat over een kwestie daarom niet in al zijn facetten en complexiteit geadviseerd kan worden.
  4.4 Indien gebruiker behoefte heeft aan verder juridische bijstand, staat het gebruiker vrij om de advocaat met wie hij gesproken heeft aan te stellen als zijn advocaat. In dat geval wordt gebruiker cliënt bij deze advocaat tegen de door deze advocaat met gebruiker overeen te komen voorwaarden.

  5. BETALING

  Uitsluitend met correct op voorhand betaalde belafspraken wordt contact opgenomen.

  6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

  6.1 MKB Rechtshulp is nimmer aansprakelijk voor de adviezen die door een advocaat in het kader van het beluur worden verstrekt. De aansprakelijkheid van een via MKB Rechtshulp adviserende advocaat voor schade geleden door een gebruiker wegens verstrekt advies is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door de betreffende advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 150.

  6.2 Gebruiker vrijwaart MKB Rechtshulp voor alle aanspraken op schadevergoeding door gebruik van via MKB Rechtshulp verkregen adviezen of overeenkomsten voor andere doeleinden dan waarvoor zij bedoeld zijn.

  6.3 Gebruiker vrijwaart MKB Rechtshulp voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, al dan niet voortvloeiend uit door MKB Rechtshulp geleverde diensten.

  6.4 MKB Rechtshulp is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die gebruiker ter zake van de door MKB Rechtshulp geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MKB Rechtshulp.

  7. DISCLAIMER EN GEBRUIK VOORBEELD CONTRACTEN

  7.1 MKB Rechtshulp doet haar uiterste best de inhoud om de kwaliteit van de voorbeeldcontracten die zijn te downloaden via www.mkbrechtshulp.nl/voorbeeld-contract te waarborgen. In geval van het toch voorkomen van onjuistheden aanvaardt MKB Rechtshulp geen aansprakelijkheid.
  7.2 MKB Rechtshulp biedt de expliciete mogelijkheid om het contract te laten controleren. MKB Rechtshulp aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor contracten die niet door MKB Rechtshulp gecheckt zijn en waarvan later blijkt dat ze niet beoogde rechtsgevolgen hebben gecreëerd. MKB Rechtshulp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor contracten die aanvullingen of wijzigingen bevatten die door de gebruiker van het voorbeeld contract zijn aangebracht en die niet door MKB Rechtshulp zijn gecontroleerd.
  7.3 Betalingen voor voorbeeld contracten die gedownload zijn en die niet voldoen aan de verwachtingen worden door MKB Rechtshulp niet gerestitueerd. Evenmin kan een voorbeeld contract geruild worden voor een ander voorbeeld contract dat bij nader inzien beter aansluit bij  de vast te leggen contractuele relatie.
  7.4 De voorbeeld contracten zijn uitdrukkelijk bestemd voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan voorbeeld contracten die gedownload zijn te kopiëren, distribueren, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen aan derden met het doel om de voorbeeld contracten of afgeleide werken daarvan als modelovereenkomsten commercieel te exploiteren voor eigen gewin. MKB Rechtshulp bezit de intellectuele eigendomsrechten op de contracten. Deze rechten gaan niet over op enige derde die toegang krijgt tot de databanken waarin de voorbeeld contracten zijn opgeslagen.

  8. AUTEURSRECHT

  Het auteursrecht op door MKB Rechtshulp vervaardigde overeenkomsten en adviezen of anderszins in het kader van opdracht vervaardigde schriftelijke stukken berust bij MKB Rechtshulp, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het stuk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MKB Rechtshulp zullen door gebruiker geen gegevens, tekstgedeelten of uittreksels uit vorenbedoelde schriftelijke stukken worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.

  9. OVERMACHT

  9.1 Indien MKB Rechtshulp door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens gebruiker kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Zo snel als mogelijk zal alsnog gebeld worden naar de gebruiker.

  9.2 In geval van overmacht van MKB Rechtshulp heeft gebruiker geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als MKB Rechtshulp als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

  9.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MKB Rechtshulp onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MKB Rechtshulp kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: ziekte of verkeersbelemmeringen van de advocaat die de belafspraak zou verzorgen en technische storingen.

  10. VERTROUWELIJKHEID

  Zowel MKB Rechtshulp als gebruiker staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.

  11. GESCHILLEN

  11.1 De rechter in de vestigingsplaats van MKB Rechtshulp is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter exclusief bevoegd is. Niettemin heeft MKB Rechtshulp het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

  11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  12. TOEPASSELIJK RECHT

  Op elke opdracht tussen MKB Rechtshulp en gebruiker is Nederlands recht van toepassing.