ing. J. Madsahri, eigenaar Conspexa -algemene voorwaarden op laten stellen:
"Online samenwerken met MKB Rechtshulp heb ik als prettig, persoonlijk en professioneel ervaren waarbij ik zeer tevreden was met de geleverde dienst."

Gratis telefonisch advies

alleen voor ondernemers
geheel vrijblijvend

Plan hier uw afspraak, kies een dag en tijd:

Algemene voorwaarden MKB Rechtshulp

1.DEFINITIES

1.1MKB Rechtshulp: MKB Rechtshulp, gevestigd op Daalwijkdreef 47, 1103 AD Amsterdam, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

1.2 opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie MKB Rechtshulp overeenkomt dat MKB Rechtshulp juridische diensten aan haar zal verlenen.

1.3 opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen MKB Rechtshulp en opdrachtgever tot stand komt op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en MKB Rechtshulp, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

1.4 diensten: alle juridische dienstverlening die onderwerp is van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het opstellen van overeenkomsten en adviezen.

2.TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten door opdrachtgever verstrekt aan MKB Rechtshulp, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten van opdrachtgever.

3.VERGOEDING

3.1 Bij het overeenkomen van de opdracht bepalen opdrachtgever en MKB Rechtshulp de wijze van vergoeding. De vergoeding door opdrachtgever verschuldigd aan MKB Rechtshulp voor door MKB Rechtshulp aan opdrachtgever verleende diensten bestaat ofwel uit een vast vooraf overeengekomen vergoeding ofwel uit de som van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het basistarief.

3.2 Indien de door opdrachtgever aan MKB Rechtshulp te betalen vergoeding zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, zal hier het vooraf afgesproken uurtarief exclusief BTW aan ten grondslag liggen.

3.3 Reis- en parkeerkosten zijn, tenzij anders overeengekomen, niet bij de hiervoor bedoelde prijzen inbegrepen. Als vergoeding voor reiskosten- en tijd zal 75% van het afgesproken uurtarief over de totale reistijd in rekening worden gebracht. Parkeerkosten worden separaat in rekening gebracht.

3.4 Andere ten behoeve van opdrachtgever gemaakte kosten zoals griffiekosten zullen aan cliënt worden doorgerekend. Voor het verzorgen van aangetekende verzendingen geldt een vast tarief van EUR 21,90 ex BTW.

4.UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 MKB Rechtshulp is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft MKB Rechtshulp het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 MKB Rechtshulp zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de opdracht dan dat (i) akkoord is gegeven op het behandelvoorstel en (ii) aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan, indien deze conform artikel 7.3 is overeengekomen.

4.4 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de opdracht is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal opdrachtgever MKB Rechtshulp schriftelijk in gebreke moeten stellen. Tevens dient opdrachtgever MKB Rechtshulp de kans te geven om de verplichtingen uit de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

4.5 Indien MKB Rechtshulp aan opdrachtgever een schriftelijk stuk toezendt met daarop de vermelding “finale versie”, worden de werkzaamheden in verband met het betreffende stuk als voltooid beschouwd indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen na toezending zijn gewenste wijzigingen of opmerkingen aan MKB Rechtshulp kenbaar heeft gemaakt. Wijzigingen waarom opdrachtgever na ommekomst van voornoemde termijn verzoekt zullen in een separate opdracht overeen moeten worden gekomen.
 
5.WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien een opdracht op verzoek van opdrachtgever moet worden bespoedigd worden kosten voor overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

6.VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan MKB Rechtshulp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan MKB Rechtshulp worden verstrekt.

6.2 MKB Rechtshulp heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

6.3 MKB Rechtshulp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MKB Rechtshulp haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door opdrachtgever verstrekte gegevens.

7.BETALING

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekeningnummer 68.28.37.164  ten name van MKB Rechtshulp te Amsterdam. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.  In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.3 Indien MKB Rechtshulp voor de eerste maal een opdracht ontvangt van opdrachtgever, verlangt zij van opdrachtgever een nader te bepalen aanbetaling vooraf. In andere gevallen heeft MKB Rechtshulp de vrijheid al dan niet een nader te bepalen aanbetaling vooraf te verlangen. MKB Rechtshulp werkt in ieder geval altijd slechts op voorschotbasis indien de te behandelen zaak ziet op een faillissementsaanvraag of naderend faillissement van opdrachtgever of beslag op bankrekeningen van opdrachtgever. Indien eerst na aanvang van de behandeling van een zaak de in de voorgaande zin genoemde omstandigheden zich voordoen of voor dreigen te gaan doen, werkt MKB Rechtshulp nog slechts op basis van voorschot verder. Indien opdrachtgever hieraan niet wil mee werken, staakt MKB Rechtshulp de verdere behandeling van de zaak.

7.4 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van opdrachtgever voor deze en andere werkzaamheden niet op.

7.5 Indien opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van al dan niet aangetekende aanmaningen (waarvoor de kosten als genoemd in artikel 3.4 worden gerekend) en het inwinnen van inlichtingen. Opdrachtgever is jegens MKB Rechtshulp de door MKB Rechtshulp gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties.

8.AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1 De aansprakelijkheid van MKB Rechtshulp voor schade geleden door opdrachtgever wegens door MKB Rechtshulp aan opdrachtgever verleende diensten is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door MKB Rechtshulp afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de desbetreffende zaak door MKB Rechtshulp in rekening gebrachte honorarium tot een maximum van € 5.000.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart MKB Rechtshulp voor alle aanspraken op schadevergoeding door gebruik van door MKB Rechtshulp opgestelde adviezen of overeenkomsten voor andere doeleinden dan waarvoor zij bedoeld zijn.

8.3 Opdrachtgever vrijwaart MKB Rechtshulp voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, al dan niet voortvloeiend uit door MKB Rechtshulp geleverde diensten.

8.4 MKB Rechtshulp is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die opdrachtgever ter zake van de door MKB Rechtshulp geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MKB Rechtshulp.

9.DISCLAIMER EN GEBRUIK VOORBEELD CONTRACTEN

9.1 MKB Rechtshulp doet haar uiterste best de inhoud om de kwaliteit van de voorbeeldcontracten die zijn te downloaden via www.mkbrechtshulp.nl/voorbeeld-contract te waarborgen. In geval van het toch voorkomen van onjuistheden aanvaardt MKB Rechtshulp geen aansprakelijkheid.

9.2 MKB Rechtshulp biedt de expliciete mogelijkheid om het contract te laten controleren. MKB Rechtshulp aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor contracten die niet door MKB Rechtshulp gecheckt zijn en waarvan later blijkt dat ze niet beoogde rechtsgevolgen hebben gecreëerd. MKB Rechtshulp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor contracten die aanvullingen of wijzigingen bevatten die door de gebruiker van het voorbeeld contract zijn aangebracht en die niet door MKB Rechtshulp zijn gecontroleerd.

9.3 Betalingen voor voorbeeld contracten die gedownload zijn en die niet voldoen aan de verwachtingen worden door MKB Rechtshulp niet gerestitueerd. Evenmin kan een voorbeeld contract geruild worden voor een ander voorbeeld contract dat bij nader inzien beter aansluit bij  de vast te leggen contractuele relatie.

9.4 Na succesvolle betaling zijn voorbeeld contracten gedurende 24 uur te downloaden via de pagina waar men op is geland na succesvolle betaling. Het niet binnen 24 uur opslaan op een eigen gegevensdrager door de gebruiker van het voorbeeld contract is voor eigen risico. In geval van niet opslaan bestaat geen recht op het alsnog ontvangen van het voorbeeld contract.

9.5 De voorbeeld contracten zijn uitdrukkelijk bestemd voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan voorbeeld contracten die gedownload zijn te kopiëren, distribueren, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen aan derden met het doel om de voorbeeld contracten of afgeleide werken daarvan als modelovereenkomsten commercieel te exploiteren voor eigen gewin. MKB Rechtshulp bezit de intellectuele eigendomsrechten op de contracten. Deze rechten gaan niet over op enige derde die toegang krijgt tot de databanken waarin de voorbeeld contracten zijn opgeslagen.

10.OPSCHORTING EN ONTBINDING

10.1 MKB Rechtshulp is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst van opdracht te ontbinden, indien opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

10.2 Indien de overeenkomst van opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van MKB Rechtshulp op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MKB Rechtshulp de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de opdracht.

11.OVERMACHT

11.1 Indien MKB Rechtshulp door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

11.2 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst van opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, een en ander in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

11.3 In geval van overmacht van MKB Rechtshulp heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als MKB Rechtshulp als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MKB Rechtshulp onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MKB Rechtshulp kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting wegens ziekte, overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.

12.AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op door MKB Rechtshulp vervaardigde overeenkomsten en adviezen of anderszins in het kader van opdracht vervaardigde schriftelijke stukken berust bij MKB Rechtshulp, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het stuk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MKB Rechtshulp zullen door opdrachtgever geen gegevens, tekstgedeelten of uittreksels uit vorenbedoelde schriftelijke stukken worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
 
13.VERTROUWELIJKHEID

Zowel MKB Rechtshulp als opdrachtgever staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.

14.NON-SOLLICITATIE
Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de diensten betrokken juristen van MKB Rechtshulp aannemen of benaderen om bij opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende 12 maanden daarna.

15.GESCHILLEN

15.1 De rechter in de vestigingsplaats van MKB Rechtshulp is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter exclusief bevoegd is. Niettemin heeft MKB Rechtshulp het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16.TOEPASSELIJK RECHT

Op elke opdracht tussen MKB Rechtshulp en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

T: 020 - 408 33 70F: 020 - 708 54 90E: info@mkbrechtshulp.nlI: www.mkbrechtshulp.nl

Voorwaarden MKB Rechtshulp