Ondernemer en verzekeringen

Wat kan een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat voor u betekenen?

 

Uitleg van polisvoorwaarden

Als ondernemer bent u zich er vaak wel van bewust dat u verzekerd dient te zijn voor bepaalde gebeurtenissen, denk aan een opstalverzekering voor uw bedrijfspand, een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een arbeidsongevallenverzekering of een rechtsbijstandverzekering. De polisvoorwaarden worden vaak pas gelezen op het moment dat al een schadevoorval heeft plaats gevonden. Soms blijkt dan dat de verzekering niet de dekking biedt waarvoor u dacht dat u deze verzekering had afgesloten. Ook kan het zijn dat uw assurantietussenpersoon uw bedrijf verkeerd of onjuist heeft geadviseerd over uw verzekeringsportefeuille. Een aan MKB Rechtshulp verbonden advocaat kan u van dienst zijn bij de uitleg van uw polisvoorwaarden, dekkingsvraagstukken maar ook vragen beantwoorden over het verzekerd zijn van bijv. het in- en uitlooprisico.

Geschil met uw verzekeraar?

Heeft zich een schadeveroorzakende gebeurtenis voorgedaan? Het is dan zaak uw verzekeraar hier tijdig van te informeren. Krijgt u te maken met een standaardafwijzingsbrief? Aan de hand van uw polisvoorwaarden kan geadviseerd worden of dekking ten onrechte geweigerd wordt en eventueel de communicatie met uw verzekeraar overnemen. Wordt wel dekking verleend maar bent u het oneens met de hoogte van het uit te keren bedrag? Via MKB Rechtshulp kan u begeleid worden in het onderhandelingstraject met de schaderegelaar van uw verzekeringsmaatschappij. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat u in een procedure bij de rechter terzijde staan. Indien u verkeerd of onjuist geadviseerd bent door uw assurantietussenpersoon en hierdoor schade heeft geleden, kan de advocaat u adviseren over het eventueel aansprakelijk stellen van uw assurantietussenpersoon.

Uw bedrijf wordt aansprakelijk gesteld

Het kan voorkomen dat uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade die door een van uw medewerkers, hulppersonen of derden is veroorzaakt aan eigendommen of personen behorend tot een partij waarmee uw onderneming zaken doet. Het is dan belangrijk om te weten of de schade gedekt is onder een verzekering of dat u op een andere manier uw schade kunt verhalen op een derde. Mogelijk wordt uw bedrijf aangesproken voor de vergoeding van gevolgschade, een schade die vaak uitgesloten wordt in de polisvoorwaarden. Daarnaast kunt u aansprakelijk gesteld worden door een van uw werknemers vanwege een arbeidsongeval. Een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat kan u adviseren en in voorkomend geval verweer voeren tegen aansprakelijkstellingen, uw vorderingen verhalen op aansprakelijke derden en namens uw bedrijf procederen indien schikkingen niet kunnen worden bereikt.