ing. J. Madsahri, eigenaar Conspexa -algemene voorwaarden op laten stellen:
"Online samenwerken met MKB Rechtshulp heb ik als prettig, persoonlijk en professioneel ervaren waarbij ik zeer tevreden was met de geleverde dienst."

Direct telefonisch advies door advocaat

alleen voor ondernemers
€ 25 ex BTW per gesprek (20 minuten)

Plan hier uw afspraak, kies een dag en tijd:

Privacyverklaring

Privacybeleid
 
Uw privacy is belangrijk voor ons. MKB Rechtshulp hecht veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruik maakt, en hoe we deze informatie gebruiken.
  
Onze diensten
 
MKB Rechtshulp biedt een platform waarop een aanvraag juridisch advies kan worden gedaan, en biedt modelcontracten aan. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten.
  
Welke persoonsgegevens worden verzameld?
 
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:
   
Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 
MKB Rechtshulp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-               Het leveren van het advies waarom u verzoekt en/of het modelcontract dat u bestelt
-               U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-               Het afhandelen van uw betaling
 
Daarmee vindt de verwerking plaats conform de volgende grondslagen die erkend zijn in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (‘AVG’):


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 MKB Rechtshulp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie Bewaartermijn  Reden
Personalia  Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna
 
Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Bedrijfsnaam Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Bankrekeningnummer Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
E-mail adres Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Telefoonnummer Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
 
 
Derde partijen die gegevens van onze cliënten ontvangen
 
MKB Rechtshulp verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MKB Rechtshulp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:
 
Type organisatie Gegevensverwerking
Hosting partners De persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van het laten werken van onze ict systemen en de backup daarvan
Advocaten Alle gegevens die u aan MKB Rechtshulp verstrekt, behalve de financiële gegevens, om u telefonisch juridisch advies te kunnen geven
 
MKB Rechtshulp beschikt uiteraard over de exacte bedrijfsnamen en contactgegevens van bovengenoemde partijen.
 
 
Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?
 
Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in Nederland.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 
MKB  Rechtshulp gebruikt in beperkte mate cookies, te weten Google Analytics. Hiervoor verwijzen wij u naar de cookieverklaring.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
 
MKB Rechtshulp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MKB Rechtshulp) tussen zit. 
  
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
MKB Rechtshulp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met derde partijen die via ons uw persoonsgegevens ontvangen, sluiten wij overeenkomsten ter bescherming van dit doel.
  
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MKB Rechtshulp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mkbrechtshulp.nl.
 
  
 
 
 

T: 020 - 408 33 70E: info@mkbrechtshulp.nlI: www.mkbrechtshulp.nl

Voorwaarden MKB Rechtshulp  Privacy  Cookies