Mediation

Ondernemer en mediation

Wat kan een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat voor u betekenen?


Wat is mediation precies

Mediation is een andere manier van conflicten oplossen dan het voeren van een juridische procedure bij de rechter. Mediation gaat er vanuit dat partijen zelf de beste oplossing voor hun geschil kunnen bedenken maar bij het zoeken daarnaar begeleiding nodig hebben. Mediation kenmerkt zich door vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De mediator stelt zich gedurende de mediation op als een neutrale procesbegeleider. Lopen de mediationgesprekken op niets uit, dan blijft hetgeen tijdens de mediation besproken wordt tussen partijen. Na een succesvolle mediation beschikken de partijen over een ondertekende vaststellingsovereenkomst, waarin de gemaakte afspraken helder worden weergegeven. Uit statistieken blijkt dat zelden geprocedeerd hoeft te worden over de nakoming van een vaststellingsovereenkomst die berust op afspraken gemaakt gedurende een mediation.

Waar mediation eerst hoofdzakelijk in echtscheidingsgeschillen werd toegepast, is het - in navolging van andere landen - nu ook in zakelijke geschillen steeds gebruikelijker om mediation in te zetten als methode om een conflict op te lossen. Zakelijke geschillen lenen zich bij uitstek hiervoor. Zo kunt u  bijvoorbeeld reputatieschade voorkomen; alles wat in de mediation aan de orde komt valt immers onder de schriftelijk overeengekomen geheimhouding. Ook besteedt mediation aandacht aan het behoud van de relatie tussen aandeelhouders en/of vennoten die gezamenlijk opereren in (familie-)bedrijven.    
De voordelen van mediation voor ondernemers:

Meent u dat uw conflict geschikt is voor mediation? Bespreek dit met uw wederpartij(en) en neem contact met ons op voor meer informatie. MKB Rechtshulp kan u doorverwijzen naar een mediator die tevens jarenlang advocaat is. In verband met de onpartijdigheid en neutraliteit van de mediator, wordt telefonisch alleen ingegaan op (het verloop van) het mediationtraject en wordt niet gesproken over de inhoud van het geschil. Tijdens het  daaropvolgende intakegesprek komen beide partijen uitgebreid aan het woord over het conflict dat zij door middel van mediation op willen lossen.   


Een aan MKB Rechtshulp verbonden advocaat als extern adviseur bij mediations


Loopt u als mediator aan tegen juridische (deel-)vragen tijdens een mediationtraject? Dient een juridische vraag in de vorm van een bindend advies gegeven te worden door een externe, deskundige jurist? Twijfelt u na een succesvolle mediation over de juiste bewoordingen van de vaststellingsovereenkomst? Eén van de aan MKB Rechtshulp verbonden advocaten kan u hierin bijstaan.